Transparència


Atenent a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern, Miquelets de Badalona Colla Trabucaire publica a la seva web un seguit de documents relacionats amb la seva activitat en relació a “la transparència en l’activitat subvencional”, donat que és una entitat sense ànim de lucre que compleix els següents articles:

  • “Si almenys el quaranta per cent dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros…”
  • “Cada subjecte obligat és responsable de la informació que inclou al seu portal de transparència…”
  • “Els subjectes obligats han dadoptar les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública. La informació subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública a les seus electròniques i als llocs web dels subjectes obligats, de forma clara, estructurada i en format reutilitzable…”

Per això publica documents propis com

  • “Una relació actualitzada de les subvencions…” o
  • “Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació del seu import, objecte i beneficiaris. Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i els ajuts, ha d’estar actualitzada i s’ha de referir als darrers cinc anys.”

Documents en format PDF relacionats (cal descarregar-los i visualitzar-los amb un lector de PDFs):